Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van SPLENDIDO
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,
overeenkomst en levering tussen koper en B. M.Ph. Van Meggelen h.o.d.n.
Splendido, gevestigd te Huizen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1a: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Splendido: B. M. Ph. van Meggelen, zijnde de persoon / ondernemer
tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden, die producten
en/of diensten aanbiedt, zowel aan ondernemers als aan
consumenten, zowel op afstand als niet op afstand;
2. Koper: de wederpartij van Splendido, zowel indien deze wederpartij
een ondernemer is als wanneer deze een consument is.
3. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met
Splendido.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met
Splendido;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader
van een door Splendido georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Splendido
en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Dag: kalenderdag;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Splendido, de consument
of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.
12. Producten: de door Splendido te koop aangeboden wijnen, olijfoliën, delicatessen en overige gerelateerde handelswaren.
Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Splendido zijn vrijblijvend, tenzij
een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van
beschikbaarheid van de genoemde wijnen. Indien een offerte geen
acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van een maand.
Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Splendido van de
geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de
factuur als orderbevestiging.
Artikel 3a: - Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van
producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van aflevering van
het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de
producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate
uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 3b: - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 3c: - Uitsluiting herroepingsrecht
Geen herroepingsrecht bestaat voor producten:
1. Die door Splendido tot stand zijn gebracht of ingekocht overeenkomstig
specificaties van de consument;
2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waartoe onder
meer maar niet uitsluitend worden gerekend producten waarvan de
conserverende verpakking is geopend respectievelijk flessen die zijn
geopend;
4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop Splendido geen invloed heeft.
Artikel 4: Prijzen en kortingen
De door Splendido gehanteerde prijzen zijn \"af magazijn\" inclusief
Omzetbelasting en exclusief verpakkings- en transportkosten.
Splendido heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen.
Splendido deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper
heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht
dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
Artikel 5: Betaling
Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum. Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van
rechtswege in verzuim. De koper is alsdan rente verschuldigd. In het geval
van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke handelsrente. In
andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de koper. Deze kosten omvatten die van
(buitengerechtelijke) rechtsbijstand conform gebruikelijke tarieven alsmede
verschotten, een en ander met een minimum van € 150,00 te vermeerderen
met BTW, ook indien de koper consument is.
Splendido heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde
hoofdsom(men) en de lopende rente.
Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden
onderneming op Splendido, mogen niet met vorderingen van Splendido
worden verrekend.
Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper
gehouden om het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag voldoen.
Splendido mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering
factureren.
Indien koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt,
worden daarmee alle vorderingen van Splendido op koper direct opeisbaar
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
Koper moet op elk door Splendido gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen
voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Splendido.
Artikel 6: Levering
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco:
* in Nederland indien het totaalbedrag van de bestelling meer bedraagt dan € 200.
* indien levering plaatsheeft in de plaatsen Naarden, Bussum, Blaricum, Eemnes, Laren (NH) en Hilversum én het totaal bedrag van de bestelling meer bedraagt dan € 100,00.
* indien levering plaatsheeft in de Gemeente Huizen én het totaalbedrag van de bestelling meer bedraagt dan € 25,00.
- voor ondernemers is de levering franco bij een afname van minimaal 60 flessen of een
factuurbedrag van tenminste € 250,00 exclusief BTW per zending;
In België:
- bij een afname van minimaal 36 flessen én een factuurbedrag van
tenminste € 350,00 inclusief BTW per zending.

Voor franco leveringen geldt het navolgende:
- het risico van de producten gaat over op het moment dat zij zijn geleverd
aan koper;
- de franco levering van de producten geschiedt op het door koper
aangegeven afleveradres of tot zover als het door Splendido gekozen
vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan
komen;
- indien koper de producten niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid,
danwel weigert de producten in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee
verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de
producten gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;
- levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de
drempel van het overeengekomen afleveradres;
- koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de
producten;
- levering geschiedt gedurende openingstijden van Splendido.
Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale
termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
Splendido mag producten in deelpartijen leveren.
Artikel 7: Garantie en Reclame
De door Splendido te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze
garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de
aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen.
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij
behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
dienen door koper, in het geval van consumentenkoop binnen twee maanden
na ontdekking schriftelijk aan Splendido te worden gemeld. Voor een koper,
zijnde een ondernemer, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van
10 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn
van 10 dagen na constatering ervan. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Splendido in staat is
adequaat te reageren. De koper dient Splendido in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken.
In afwijking van het vorenstaande moet bij franco levering een zichtbare
beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de producten ontstaan
tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van
de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden
vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet dadelijk (binnen 24 na
aflevering) een afschrift daarvan aan Splendido zenden.
Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en / of door derden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze, vervalt iedere aanspraak jegens Splendido als gevolg van het
geconstateerde gebrek.
Indien koper de producten heeft doorgeleverd, dan vervalt elk recht op
reclame en/of schadevergoeding.
Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te
schorten.
Indien Splendido een klacht gegrond bevindt, zal Splendido naar eigen keuze
hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de
betrokken producten betalen, hetzij de betrokken producten gratis vervangen.
Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke
levering beschouwd.
Retourzending van geleverde producten kan alleen franco geschieden voor
risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van
Splendido.
Indien Splendido koper in verband hiermee crediteert, zal 15% procent op het
netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet
binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het
adres van de Splendido gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking
en verzending zorgen.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
van Splendido daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven na levering eigendom van Splendido, totdat koper aan
al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Splendido uit hoofde van
enige overeenkomst tussen koper en Splendido dan wel de betaling van
schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde
overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de producten niet
in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf, noch de producten tot meerdere zekerheid aan
derden verpanden.
Koper moet Splendido meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen
van derden om onder Splendido`s eigendomsvoorbehoud vallende producten
in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.
Koper geeft aan Splendido toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar
zich de producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn
eigendomsvoorbehoud de producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico`s verzekeren.
Indien Splendido geleverde poducten onder eigendomsvoorbehoud terughaalt
bij koper,
Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere
omstandigheden
Splendido mag de levering van de producten zonder tot enige
schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van
overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan
werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van
door Splendido ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen,
plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke
levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen,
overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere
noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of
exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden
(zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins
onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Splendido onmogelijk
maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders
op tijd uit te voeren. Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de
rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
Artikel 10: Aansprakelijkheid van Splendido
De aansprakelijkheid van Splendido is uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van
driemaal de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel de hoogte van het door Splendido
verzekerde bedrag indien dat lager is, tenzij de schade het gevolg is van
bewuste roekeloosheid.
Splendido is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder
meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als
gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken
van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan
ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Koper vrijwaart Splendido ter zake van alle aanspraken van derden verband
houdende met door Splendido aan koper geleverde producten.
Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als
bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Splendido de benodigde gegevens
van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden
zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Splendido als producent
moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
Artikel 11: Verjaringstermijnen
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Splendido en de door Splendido bij
de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn
van één jaar is in het geval van consumentenkoop niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst
zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop
van twee jaar nadat de koper Splendido van zodanige non-conformiteit in
kennis heeft gesteld.
Artikel 12: Wijze van verhandeling
Koper mag de producten uitsluitend in originele, van Splendido afkomstige,
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.
Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt
koper door het enkele feit dan die overtreding ten gunste van Splendido een
direct opeisbare boete bij wijze van voorschot op de schade van Splendido
van € 5.000,00. Met het oog daarop behoeft Splendido koper niet in gebreke
te stellen. Naast deze boete heeft Splendido recht op schadevergoeding en
mag hij de overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.
Artikel 13: Publiciteits en promotiemateriaal
Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal, dat Splendido al dan niet gratis
aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de wijnen of van
toekomstige wijnen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van
Splendido. Koper moet dit op het eerste verzoek van Splendido franco en voor
kopers risico aan het kantooradres van Splendido terugzenden in ongeschonden en
onveranderde staat.
Artikel 14: Overeenkomsten op afstand
Als de overeenkomst tussen koper en Splendido valt aan te merken als een
overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na
ontvangst van de producten het recht de koop op afstand zonder opgave van
redenen te herroepen op de voet van de artikelen 3a, 3b en 3c van deze
voorwarden. Teneinde de overeenkomst te herroepen, dient koper hiervan
binnen voornoemde termijn melding te maken bij Splendido, op
telefoonnummer 035 - 52 57575.
In het geval de bestelling met behulp van e-mail of via de website van
Splendido is geplaatst, mag koper de herroeping binnen de termijn van zeven
werkdagen ook melden op het e-mail adres info@Splendido.nl.
De koper dient de ontvangen producten uiterlijk binnen vijf werkdagen na
ontbinding terug te hebben gezonden naar Splendido, Postbus 1087 (1270
BB) Huizen.
Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig – uiterlijk
vijf werkdagen na de herroeping – zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te
zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.
Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en
risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de producten in dezelfde
staat als waarin zij zijn afgeleverd, namelijk ongeopend, ongebruikt en
onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en
verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te
worden.
Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of
meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Splendido en koper
of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of
onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Splendido en
koper of deze voorwaarden in hun geheel.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
Tenzij Splendido ervoor kiest de koper te dagvaarden voor diens woonplaats
is uitsluitend de rechter van de vestigingsplaats van Splendido (zijnde de
Rechtbank Amsterdam) bevoegd tenzij het geschil behoort tot de
compententie van de sector kanton in welk geval de sector kanton van de
Rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de koper bevoegd is. Op
deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Splendido redelijkerwijs
moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van
de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen
voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk
II. Indien Splendido echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding